KRESZ DOKTOR.HU

5. § A járművek közlekedésben való részvételének a feltételei









[Előző: 4. § A járművezetés személyi feltételei]
[Következő: 6. § A rendőr jelzései ]
[Tartalomjegyzék]

KRESZ I. RÉSZ - Bevezető rendelkezések

5. § A járművek közlekedésben való részvételének a feltételei

A módosítás előtt 2009 december 31-ig:

(1) A közlekedésben olyan járművel szabad részt venni,

a) amelynek jogszabályban meghatározott érvényes hatósági engedélye és jelzése van,

b) amely a jogszabályban meghatározott műszaki feltételeknek megfelel, és

c) amely az utat és tartozékait nem rongálja és nem szennyezi.

d) amely megfelel a (9) bekezdésben meghatározott feltételnek

(2) A vezető, mielőtt a járművel a telephelyről (garázsból stb.) elindul, köteles a kormányberendezés, a fékberendezés, a gumiabroncsok, valamint a kötelezően előírt világító- és fényjelző berendezések állapotát (működését) - az adott körülmények között indokolt módon - ellenőrizni.


A KRESZ módosítás után, 2010 január 1-től:

(1) A közlekedésben olyan járművel szabad részt venni,

a) amelynek jogszabályban meghatározott érvényes hatósági engedélye van;

b) a járműre külön jogszabályban meghatározott számú, típusú és elhelyezésű hatósági jelzés(ek) (rendszámtábla(ák)) van(nak) felszerelve;

c) amely a jogszabályban meghatározott műszaki és környezetvédelmi feltételeknek megfelel;

d) amely az utat és tartozékait nem rongálja és azok környezetét nem szennyezi;

e) amely megfelel a (9) bekezdésben meghatározott feltételnek.

(2) A jármű vezetője, mielőtt a járművel a telephelyről (így különösen a garázsból) elindul, köteles a kormányberendezés, a fékberendezés, a gumiabroncsok, valamint a kötelezően előírt világító- és fényjelző berendezések állapotát (működését), valamint a hatósági jelzés(ek) (rendszámtábla(ák)) meglétét, állapotát - az adott körülmények között indokolt módon - ellenőrizni.


(3) Ha a jármű az (1) bekezdésben foglalt rendelkezéseknek nem felel meg;

a) az üzemben tartó nem engedheti meg, hogy a vezető a járművel elinduljon és az elindulást köteles megakadályozni;

b) a vezető a járművel nem indulhat el és az elindulásra vonatkozó utasítás végrehajtását köteles megtagadni.

(4) A jármű hatósági engedélyét - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - a vezetőnek vezetés közben magánál kell tartania.

A módosítás előtt 2009 december 31-ig:

(5) A hatósági jelzést a járművön jól olvasható állapotban kell tartani, azt megváltoztatni vagy letakarni tilos.


A KRESZ módosítás után, 2010 január 1-től:

(5) A hatósági jelzés(eke)t (rendszámtábla(ka)t) a járművön a felszerelésére kijelölt helyen, jól olvasható állapotban kell tartani, azt megváltoztatni, letakarni vagy jogosulatlanul eltávolítani tilos.


Módosítás magyarázata: A rendszám alapján azonosítható a jármű, illetve annak tulajdonosa vagy üzembentartója. Az azonosíthatóság szabálykövető magatartásra készteti a járművek vezetőit. Az ellenőrizhetőség mellett tehát a hatósági jelzés a biztonságos közlekedés alapfeltételeit is garantálja. A módosítást az érintett hatóságok kezdeményezték a rendszám nélküli közlekedés visszaszorítása érdekében. A rendszámot jól látható helyen és módon kell a járművön elhelyezni, meglétét és állapotát indulás előtt ellenőrizni kell.

(6) A külföldre távozó magyar rendszámú gépjárművet - a „H” betűt feltüntető - államjelzéssel kell ellátni.

(7) A Magyar Köztársaság területén csak olyan külföldi rendszámú gépjármű közlekedhet, amelyet a rendszámot kiadó állam jelzésével elláttak.

(8) Rendkívüli időjárás, természeti körülmények (havazás, jegesedés, árvíz stb.) esetén a közúti járműveknek a Magyar Köztársaság területére történő beléptetése - külön jogszabály alapján - feltételhez köthető vagy korlátozható.

(9) A magyar hatósági jelzéssel ellátott gépjárművön - ide nem értve a DT és a CK betűjelű rendszámtáblával közlekedő gépjárművet - nem lehet olyan jelzést - így különösen CD jelzésű matricát - feltüntetni, amely arra utal, hogy a gépjármű a Magyarországon működő diplomáciai és konzuli képviseletek, nemzetközi szervezetek vagy ezek nemzetközi szerződés alapján mentességet élvező tagjának, illetve a mentességet élvező családtagjának használatában van.



[Előző: 4. § A járművezetés személyi feltételei ]
[Következő: 6. § A rendőr jelzései ]
[Tartalomjegyzék]